Steppie - pomoc

Dostępne wkrótce…

Polityka Prywatności Steppie sp. z o.o.
Postanowienia ogólne
Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) jest szczegółowy opis sposobu, w jaki Steppie sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 35/2, 01-519 Warszawa (dalej: „Steppie”, „my”) będzie gromadził i wykorzystywał informacje, w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe, przekazywane przez osoby (dalej: „Użytkownicy”) korzystające z usług, funkcjonalności i produktów oferowanych przez Steppie oraz jej partnerów i za pośrednictwem strony internetowej www.steppie.pl oraz aplikacji Steppie stanowiącej platformę programu Steppie (dalej: „Usługi”, „Produkty”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.
Ochrona danych osobowych oraz innych danych Użytkowników
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszych Usług. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą naszej strony internetowej oraz aplikacji Steppie przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88, dalej: „RODO”) oraz innymi właściwymi przepisami w zakresie danych osobowych. Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie ze strony internetowej www.steppie.pl w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Steppie danych osobowych Użytkownika. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne dla celów świadczenia Usług przez Steppie.
Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności danych osobowych. Powierzając nam swoje dane, Użytkownik może być pewny, że dołożymy należytej staranności, aby jego dane osobowe były przetwarzane w sposób całkowicie zgodny z prawem.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Kiedy stajemy się administratorem danych osobowych Użytkownika?
W chwili przekazania lub udostępnienia nam danych osobowych przez Użytkownika, stajemy się ich administratorem w rozumieniu przepisów RODO.
W jaki sposób chronimy informacje?
Podane przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez nas z zachowaniem należytej staranności zgodnie z RODO. Chociaż Steppie dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych nam danych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest do końca bezpieczne i dlatego nie możemy w każdym przypadku zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika lub Użytkownikowi przez Internet.
Jakiego rodzaju informacje o Użytkowniku gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
1. W odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach korzystania z aplikacji Steppie oraz w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez nas i Partnerów Steppie (w tym analizowana i profilowania danych w celach marketingowych) – dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkownika, która jest jednak niezbędna do użytkowania aplikacji Steppie ze względu na jego formułę;
2. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu marketingu usług i produktów podmiotów trzecich (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych), w zakresie niezwiązanym z użytkowania aplikacji Steppie – dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkownika;
3. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu świadczenia innych usług oferowanych przez Steppie – wykonanie umowy (w brzmieniu nadanym przez regulamin danej usługi) na podstawie, której dana usługa jest świadczona;
4. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu dokonania pomiarów statystycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług i treści przez nas oferowanych, ich ulepszenia i dopasowania ich do potrzeb oraz wygody Użytkowników oraz w celu marketingu usług i produktów własnych (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych) – nasz prawnie uzasadniony interes;
5. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas.
Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam podane lub udostępnione przez Użytkowników.
Dane te mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne niezbędne informacje, w szczególności wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. W zakresie użytkowania aplikacji Steppie gromadzimy również dane osobowe dotyczące aktywności fizycznej Użytkowników oraz dane o ogólnym stanie zdrowia związane z monitorowaniem aktywności fizycznej. Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Użytkowników za pośrednictwem wniosków lub innych formularzy, a także poprzez prowadzenie rejestrów informacji podawanych nam w toku usług świadczonych na bieżąco na rzecz Użytkowników. W przypadku danych dotyczących aktywności fizycznej Użytkowników oraz danych o ogólnym stanie ich zdrowia związanych z monitorowaniem ich aktywności fizycznej, dane te uzyskujemy z aplikacji sportowych zainstalowanych na urządzeniach mobilnych Użytkowników oraz Apple Zdrowie i Google Fit za pośrednictwem aplikacji Steppie. Okresowo możemy wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych usług.
Podanie oraz udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie ma obowiązku przekazania lub udostępniania nam swoich danych osobowych, ale w pewnych sytuacjach przekazanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do zawierania lub wykonywania umów z Steppie oraz korzystania z usług i produktów oferowanych przez Steppie lub za pośrednictwem Steppie. W przypadku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody Użytkownika, zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?
W związku z realizacją Usług Steppie możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników zewnętrznym podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu, między innymi dostawcom usług IT, bankom, operatorom płatności, firmom badawczym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz podmiotom, które są z Steppie powiązane kapitałowo albo pozostają z Steppie w stałych stosunkach gospodarczych. Udostępnienie danych osobowych Użytkowników podmiotom wskazanym w zdaniu poprzednim odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
Dane osobowe Użytkowników możemy także ujawnić właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile wykażą podstawę prawną żądania, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, w zakresie i w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
W zakresie danych osobowych dotyczących aktywności fizycznej Użytkowników oraz w celu prawidłowego wykonania umowy o realizację usługi świadczonej z wykorzystaniem aplikacji Steppie (uregulowanej przez treść regulaminu Steppie), tj. zapewnienia możliwości korzystania z ofert Partnerów Steppie, w szczególności promocji i rabatów, dane te, na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody Użytkownika, w postaci punktów obliczonych na podstawie aktywności fizycznej udostępnionej przez aplikacje sportowe powiązane z aplikacją Steppie, będziemy przekazywać tym Partnerom. Przekazanie Partnerom tych danych obywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje partnerów do przetwarzania tych danych zgodnie z RODO, w sposób zabezpieczający prawa i wolności Użytkowników.

Automatyczne przetwarzanie danych
W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:
1. Opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert Produktów i Usług własnych i partnerów pod kątem potrzeb i preferencji danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegających na zestawianiu posiadanych danych dotyczących Użytkownika w zakresie udzielonej zgody, otrzymanej za pośrednictwem aplikacji Steppie, strony internetowej www.steppie.pl lub pochodzących z innych źródeł i otrzymanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Użytkownikowi Ofert, Produktów i reklam własnych oraz partnerów Steppie odpowiadających danemu profilowi);
2. Bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronie www.steppie.pl oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach do jego preferencji i zainteresowań.

Lokalizacja
Świadczenie przez Steppie usług może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Steppie w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Steppie stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą możliwość uzyskania kopii jej danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?
Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Steppie uzależniony jest od podstawy przetwarzania i kształtuje się następująco:
1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – dane będziemy przetwarzać do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę;
2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy związanej z korzystaniem z oferowanych przez nas Usług lub Produktów – dane te będziemy przetwarzać przez czas wykonywania tej umowy i do momentu przedawnienia faktycznych lub potencjalnych roszczeń z tej umowy, o ile dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym (zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata);
3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu – dane te będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu;
4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie są prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Zgodnie z art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym do profilowania, jeżeli Steppie przetwarza jego dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z wykonywaniem umowy, marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwieniem korzystania z Portalu.
Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Steppie nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Steppie usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 RODO, Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (wówczas Steppie ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika, nie dłużej jednak niż na 14 dni), gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych (wówczas Steppie ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów Użytkownika, jego praw i wolności przeważa nad interesami, które Steppie realizuje przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika).

Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia informacji o Użytkowniku
Art. 15 RODO stanowi, że Użytkownik ma prawo uzyskać od Steppie potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje m.in. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez Steppie danych osobowych na jego temat oraz do poinformowania Steppie o wszelkich zauważonych nieścisłościach. Przewidziane są jednak w tym zakresie wyjątki. Użytkownik w dowolnym momencie może powiadomić Steppie o tym, że jego dane uległy zmianie lub że pragnie, aby Steppie sprostowała lub usunęła posiadane przez nią dane osobowe Użytkownika. Zgodnie z poleceniem dokonamy zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, z wyłączeniem jednak zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich na mocy regulacji lub przepisów prawa w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług, o jakie się do nas zwrócił lub prowadzenia stosownych rejestrów działalności.
Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
W jakim czasie spełniamy żądanie Użytkownika?
Jeżeli Użytkownik występuje do nas z żądaniem wykonania któregoś z wymienionych powyżej uprawnień, to spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych żądań, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Użytkownik będzie informowany uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Jak się można z nami kontaktować?
W celu zgłoszenia wniosku o dostęp do danych, należy skontaktować się z nami weryfikując swoją tożsamość oraz podając o jakie informacje chodzi. Użytkownik może się skontaktować z nami pod adresem e-mail: [email protected]
Używanie ciasteczek – pliki cookie
Steppie używa plików cookie do gromadzenia informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Dlaczego używamy plików cookie?
Steppie wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:
a) Zapewnienia Użytkownikowi precyzyjniejszego i dogodniejszego korzystania z Witryny, dostosowania zawartości stron internetowych Steppie do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
b) Badania aktywności Użytkownika na Portalu w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również identyfikowanie źródła, z którego Użytkownik trafił na Witrynę;
c) Utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu);
d) Dostarczania Użytkownikowi Portalu treści reklamowych dostosowanych do jego indywidualnych preferencji.
Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Użytkownik może wybrać czy i w jaki sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części Witryny może być niemożliwy.
Steppie dzieli pliki cookie ze względu na czas, na jaki umieszczane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika, na dwa główne rodzaje:
a) tzw. cookies stałe (z ang. „persistent cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
b) tzw. cookies sesyjne (z ang. „session cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się lub zamknięcia okna przeglądarki.
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym wyłączania, blokowania i usuwania plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej.
Steppie informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Witryny. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziecie Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl, www.aboutcookies.org lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Niniejsza Polityka obejmuje wykorzystanie ciasteczek wyłącznie przez niniejszą Witrynę i nie odnosi się do wykorzystania ich przez jakąkolwiek osobę trzecią. Jeżeli Użytkownik otworzy u nas rachunek, będzie musiał korzystać z naszego oprogramowania, które umożliwia nam wykorzystanie ciasteczek (ang. ‘cookies’) w odniesieniu do dostępu Użytkownika do niniejszej Witryny.
Odnośniki do innych stron internetowych
Na naszej Witrynie oraz aplikacji mobilnej dostępne są odnośniki do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki te podajemy dla wygody Użytkownika, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania witryn prowadzonych przez osoby trzecie ani za transakcje Użytkownika realizowane z tymi osobami. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, w szczególności, jeśli gromadzone są za ich pośrednictwem dane osobowe Użytkownika.
Postanowienia końcowe
1. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy Użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w jej treści. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki. W razie braku zgody Steppie nie będzie udzielała dostępu swoich usług, a korzystanie z nich należy natychmiast przerwać.
Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów regulujących ochronę danych osobowych

Regulamin aplikacji Steppie
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE APLIKACJI STEPPIE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Steppie („Aplikacja”).
2. Aplikacja dostarczona jest przez spółkę pod firmą Steppie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 35/2, 00-519, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000760782, NIP: 7010895031, z kapitałem zakładowym spółki wynoszącym 50,000 zł (w całości opłaconym), (dalej również jako „Steppie”)
3. Regulamin dostępny jest w Aplikacji w zakładce Profil->Ustawienia->Regulamin Aplikacji.
4. Aplikacja dedykowana jest do współpracy z przedsiębiorcami, z którymi Steppie zawarło umowę o współpracy („Partnerzy”). W ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach opisanych w Regulaminie, Uczestnik będzie otrzymywał punkty w Aplikacji za zrealizowaną aktywność fizyczną. Punkty te będzie można przeznaczyć na skorzystanie z ofert Partnera, w szczególności promocji i rabatów, na warunkach ustalonych przez Partnera.

§2. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ STEPPIE
1. Z Aplikacji mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego („Uczestnik”), która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia, którą ukończyła 18 rok życia, z zastrzeżeniem, iż w stosunku do osób, które ukończyły 18 rok życia, lecz zostały co najmniej częściowo ubezwłasnowolnione, do korzystania z aplikacji Steppie jest zgoda opiekuna prawnego.
2. Użytkownikiem aplikacji Steppie, jest osoba, która dokonała zakupów u Partnera programu.
3. W celu z rozpoczęcia korzystania z aplikacji Steppie przez użytkownika spełniającego warunki wskazane w ust. 1 powyżej wymaga pobrania na urządzenie posiadające dostęp do Internetu, w zależności od systemu operacyjnego urządzenia, ze sklepu Google Play lub AppStore, aplikacji Steppie, zwanej dalej „Aplikacją” lub „Aplikacją Steppie” oraz jej instalacji na tym urządzeniu.
4. Dopuszczalne jest korzystanie z Aplikacji Steppie na jednym urządzeniu mobilnym.
5. W celu rozpoczęcia korzystania i zalogowania się do aplikacji Steppie wymagane jest spełnienie następujących kroków:
a. Podaniu niezbędnych danych do uczestnictwa w programie: prawidłowego adresu e-mail, kodu udostępnionego przez partnera, wybranie własnej nazwy użytkownika, wybranie płci oraz hasła do konta aplikacji.
b. Zaakceptowanie regulaminu Steppie w tym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie oraz w celu marketingu produktów i usług oferowanych Partnerów Programu, w tym dla celów profilowania, opisanymi w polityce prywatności Steppie Sp. z o.o.
c. Połączenie aplikacji Steppie z aplikacją służącą do monitorowania aktywności w celu pobrania danych dotyczących aktywności fizycznej na podstawie, której będą przyznawane punkty w aplikacji Steppie. Obecnie Steppie wspiera Apple Zdrowie dostępną na systemie iOS lub aplikacją Google Fit dostępną na systemie Android oraz zezwoleniu aplikacji Steppie na dostęp do danych pochodzących z tych źródeł.
d. Weryfikacja konta dzięki wejściu w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w pkt a).
e. Niespełnienie jakiegokolwiek z warunków opisanych w pkt a) – d) lub brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zalogowanie się do aplikacji Steppie. W takim przypadku należy odstąpić od czynności oraz odinstalować Aplikację Steppie z używanego urządzenia mobilnego.

§3. KORZYSTANIE Z APLIKACJI STEPPIE
1. Po połączeniu Aplikacji z aplikacją Apple Health albo aplikacją Google Fit, Aplikacja będzie gromadzić dane dotyczące aktywności fizycznej Uczestnika.
2. Aplikacja Steppie będzie pobierać dane dotyczące aktywności fizycznej
użytkownika, w szczególności takie dane jak rodzaj aktywności fizycznej, czas trwania aktywności. dystansie aktywności, tętnie spoczynkowym, analizie snu.
3. Aplikacja przelicza dane dotyczące aktywności fizycznej i nagradza je punktami w aplikacji Steppie. Aplikacja nagradza aktywności: marsz, bieganie, jazdę na rowerze.
4. Wszystkie Punkty Steppie generowane są przez ruch fizyczny użytkowników aplikacji Steppie. Punkty Steppie nigdy nie będą generowane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie prawo do kasowania punktów, o których mamy powody sądzić, że zostały stworzone w jakikolwiek inny sposób oraz do zawieszenia lub wyłączenia Kont Steppie używanych w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami Korzystania.
ALOGORYTM PRZELICZANIA AKTYWNOŚCI NA PUNKTY STEPPIE
a. Marsz
1000 kroków – 1 pkt
b. Bieganie
1 km – 1 pkt
c. Jazda na rowerze
1 km – 0,25 pkt
d. Czas aktywności(Bieganie, Jazda na rowerze)
30 min aktywności – 0,25 pkt

1. Zebrane punkty będą zebrane i zapisane w aplikacji w sekcji portfel.
Punkty te użytkownik będzie mógł wymienić w sekcji sklep na zniżki udostępniane przez naszych partnerów zgodnie z zasadami programów rabatowych partnera.
Informacja o zasadach promocji znajdują się pod każdym produktem w sklepie aplikacji.
2. Punkty Steppie nie podlegają wymianie na pieniądze oraz nie są pieniądzem elektronicznym.

§4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I ŚRODKI W ZAKRESIE POUFNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
1. Aplikacja Steppie to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych (smartphony) posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android lub iOS. Steppie przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji zezwalające na udostępnienie Uczestnikom Aplikacji do korzystania z niej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Minimalne wymagania do zainstalowania i uruchomienia Aplikacji w zakresie systemu operacyjnego to Android 5.1 Lollipop (API 22) do wersji obowiązującej i nowsze oraz iOS 10 i 11, iPhone 6 – X. Organizator nie wyklucza, że Aplikacja może działać na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą starszych wersji systemów operacyjnych Android oraz iOS niż wskazane w zdaniu poprzednim, jednak nie składa żadnych zapewnień co do poprawności i bezpieczeństwa jej funkcjonowania w takich przypadkach.
3. Steppie może dostarczać aktualizacje (w tym automatyczne aktualizacje) niektórych Usług, jeśli i kiedy uznamy to za stosowne. Może to obejmować ulepszenia, modyfikacje, naprawę błędów, łatki i wszelkie inne poprawki lub wprowadzanie nowych funkcji (zwane dalej łącznie „Aktualizacjami”). Niektóre części naszych Usług mogą nie działać poprawnie, jeśli nie zainstalują Państwo wszystkich Aktualizacji. Przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się, że Usługa może nie działać prawidłowo, jeśli nie zezwolicie Państwo na takie Aktualizacje, a także wyraźnie wyrażacie Państwo zgodę na automatyczne Aktualizacje. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na to, aby Regulamin (oraz wszelkie dodatkowe zmiany do niego wprowadzane) miał zastosowanie także do wszystkich Aktualizacji naszych Usług. W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany do jednej lub wszystkich Usług, zawiesić je lub całkowicie zakończyć ich oferowanie. Może to również dotyczyć dostępności wszelkich produktów, funkcji, baz danych lub Treści. Ponadto nie mamy obowiązku wprowadzać jakichkolwiek Aktualizacji ani też kontynuować oferowania poszczególnych funkcji w ramach którejkolwiek z Usług. Możemy również bez powiadomienia i bez zobowiązań nakładać ograniczenia na określone Usługi lub ograniczyć Państwa dostęp do części lub całości Usługi.
4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line, w związku z czym niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci WAN (internetu).
Steppie nie gwarantuje poprawności działania bez dostępu do sieci WAN (internetu).
5. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania Aplikacji do celów zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w niej funkcjonalności, opisanych w Regulaminie;
6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła oraz kodu PIN Użytkownika Aplikacji;
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji treści o charakterze bezprawnym;
8. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Aplikacji przez osoby trzecie lub utraty Urządzenia Mobilnego Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia faktu Operatorowi, który na wniosek Użytkownika dokona blokady dostępu do Aplikacji w ramach utraconego Urządzenia Mobilnego.
9. Dostęp do Aplikacji zabezpieczony jest loginem i hasłem. Loginem Uczestnika jest adres e-mail, podany przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji. Hasło Uczestnik ustanawia samodzielnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji.
§5. REKLAMACJE
1. Steppie ustosunkuje się do reklamacji dotyczących Aplikacji Steppie, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia można przesyłać na adres siedziby Steppie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] Steppie nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Steppie nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego

§6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem i Aplikacją oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zmianami).
2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu i Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Steppie, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu oraz Aplikacji, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.
3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu oraz Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu oraz Aplikacji bez zgody Operatora, jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
4. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Steppie, jak również upoważnia Steppie do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§7. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Rezygnacja z korzystania z aplikacji Steppie możliwa jest w każdym momencie korzystania aplikacji.
2. W celu rezygnacji z korzystania z aplikacji Steppie, należy w zakładce „Ustawienia” zaznaczyć pole „Usuń Konto”
3. Odinstalowanie aplikacji z telefonu nie powoduje rezygnacji z aplikacji Steppie
4. Prawo dostępu, skorygowania lub usunięcia
5. Jeśli chciałbyś otrzymać kopię przechowywanych przez nas dotyczących Ciebie danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: [email protected]
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Steppie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Steppie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
§9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Niniejszy Formularz Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych w Celach Marketingowych stanowi dokument integralny z Formularzem Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dostarczania Ci informacji o produktach i usługach finansowych, ubezpieczeniowych, specjalnych ofert WeSavvy, a także naszych podmiotów stowarzyszonych, brokerów, firm ubezpieczeniowych lub innych dostawców zewnętrznych, lub produktów, usług i ofert specjalnych które każdy użytkownik Steppie i / lub nasze spółki stowarzyszone lub nasi partnerzy handlowi mogą oferować dla ciebie jako osoba trzecia.

Dostępne wkrótce…

Pobierz aplikację

Aplikacja dostępna tylko w dystrybucji B2B.
Aplikacja dostępna tylko w dystrybucji B2B.

Steppie 2019